Česta pitanja i odgovoriŠto je to LAG

Stvaranje lokalnih partnerstva, nazvanih lokalne akcijske grupe (LAG), započinje povezivanjem lokalnih dionika iz sva tri sektora. LAG-ovi su originalan i važan dio pristupa LEADER. Zadatak im je izrada lokalnih razvojnih strategija te usmjeravanje i praćenje njihove provedbe uključujući korištenje sredstava potpore.

Učinkoviti su u poticanju lokalnog održivog razvoja iz sljedećih razloga:

 • -    okupljaju i kombiniraju postojeće ljudske i financijske resurse iz javnog, privatnog i civilnog sektora te volontere
 • -    udružuju lokalne dionike oko zajedničkih projekata i međusektorskih akcija, kako bi se postigla sinergija, zajedničko vlasništvo te kritična masa potrebna za poboljšanje ekonomske konkurentnosti područja
 • -    jačaju dijalog i suradnju između različitih ruralnih dionika, koji često nemaju iskustvo zajedničkog rada, te se tako smanjuju potencijalni konflikti i moderiraju situacije u kojima se dogovaraju rješenja kroz konzultacije i razgovore
 • -    kroz interakciju različitih partnera moderiraju proces prilagođavanja i promjene uzimajući u obzir brigu za okoliš, diversifikaciju ruralnog gospodarstva i kvalitetu življenja.


LAG treba udružiti partnere iz javnog i privatnog sektora, pazeći na uravnoteženu zastupljenost predstavnika postojećih lokalnih interesnih skupina, koji dolaze iz različitih socio-ekonomskih sektora. Na razini odlučivanja, bar 50% članova mora dolaziti iz poslovnog sektora i sektora civilnog društva. LAG se može osnovati ad hoc, ili se može graditi na već postojećim partnerstvima.

NAJČEŠĆE UKLJUČENI SUDIONICI U LAG-u su:

 • -    predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova
 • -    profesionalne organizacije i savezi (poljoprivrednika, malih poduzetnika i drugih djelatnosti)
 • -    udruge (za razvoj zajednice, za zaštitu okoliša i krajolika, usluge u kulturi, socijalne usluge, udruge žena, mladih itd.)
 • -    razvojne agencije
 • -    dionička društva, poslovni inkubatori i druge organizacije poslovnog sektora
 • -    mediji
 • -    viđeniji pojedinci.

Područje LAG-a - ruralno područje koje ima više od 5.000, a manje od 150.000 stanovnika uključujući manje gradove te gradove s manje od 25.000 stanovnika.

Odgovornost lokalnih partnerstva / LAG-ova:

 • -    uspostava LAG-a i izrada statuta
 • -    priprema lokalne strategije razvoja i lokalnog operativnog plana razvoja
 • -    informiranje lokalnog stanovništva o postojećim mogućnostima i prijavama za projekte u okviru programa IPARD, u skladu s lokalnom strategijom razvoja
 • -    dogovor o usavršavanju i radionicama za lokalno stanovništvo, npr. o pripremi pojedinačnih poslovnih planova, prijedloga projekata, vođenja računovodstva, itd.
 • -    davanje pisama preporuke IPARD agenciji o projektima koji bi se mogli financirati u okviru lokalne razvojne strategije
 • -    upravljanje aktivnostima LAG-a (vođenje projekta, programiranje aktivnosti, računovodstvo, mjesečna i kvartalna izvješća, itd.).

Kriteriji prihvatljivosti LAG-ova:

 • -    Izabrani LAG-ovi moraju obuhvaćati teritorij usklađen s kriterijima LEADER-a u smislu ljudskih, financijskih i ekonomskih resursa za potporu strategiji održivog razvoja
 • -    LAG je službeno registrirana udruga utemeljena na važećem Zakonu o udrugama ili drugom odgovarajućem obliku unutar hrvatskog zakonodavnog okvira
 • -    Na razini donošenja odluka, upravno tijelo LAG-a predstavlja interese različitih javnih i privatnih skupina područja i ruralnog stanovništva, osiguravajući da najmanje 50% čine članovi koji predstavljaju gospodarske partnere i civilno društvo. Minimum od 20% su predstavnici lokalnih vlasti
 • -    Upravno tijelo LAG-a je reprezentativno, osiguravajući dobnu raznolikost (barem jedan član trebao bi biti mlađi od 25 godina) i ravnopravnost spolova (najmanji udio od 30% žena)
 • -    LAG treba predložiti integriranu lokalnu razvojnu strategiju koja se temelji na smjernicama upravnog tijela. LAG će provoditi lokalne razvojne strategije i upravljati javnim sredstvima

Što je to IPARD

IPARD je pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. godine. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance), čiji su osnovni ciljevi pomoć državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje budućih EU fondova.

IPA se sastoji od pet komponenti: I - Tranzicija i jačanje institucija, II – Prekogranična suradnja, III - Regionalni razvoj, IV - Razvoj ljudskih resursa i V - Ruralni razvoj.

IPARD program izradilo je Povjerenstvo za izradu Plana za poljoprivredu i ruralni razvitak 2007–2013. Povjerenstvo je osnovano 7. travnja 2006. godine, a činili su ga djelatnici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, djelatnici ostalih ministarstava te predstavnici svih relevantnih ekonomskih, socijalnih i ekoloških partnera. Nakon izrade sektorskih analiza, uočene su specifične potrebe pojedinih sektora te su temeljem toga odabrane mjere IPARD programa. Unutar IPARD programa predviđeno je korištenje 7 mjera, u okviru tri prioriteta i to:

 • Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedbe standarda Zajednice
 • Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno - okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja
 • Razvoj ruralne ekonomije

IPARD program se provodi na cijelom području Republike Hrvatske, osim ukoliko propisani kriteriji pojedinih mjera ne ograničavaju njegovu primjenu.


Pravna osnova
 
IPARD program je dobio pozitivno mišljenje 19. prosinca 2007. godine na Odboru za ruralni razvoj u Bruxellesu te je 25. veljače 2008. godine EK usvojila IPARD program za Republiku Hrvatsku.
 
Odlukom Vlade RH, od 26. ožujka 2008. godine (NN 34/08), IPARD programom upravlja Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za ruralni razvoj - Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa, dok program (mjere) provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nacionalni fond u Ministarstvu financija je tijelo odgovorno za upravljanje financijskim sredstvima namijenjenim provedbi IPARD programa. Nacionalni fond osigurava:

 • podnošenje zahtjeva Europskoj komisiji i zaprimanje sredstava od programa IPA
 • izdavanje odobrenja za prijenos sredstava prema tijelu odgovornom za upravljanje i provedbu pojedine komponente programa IPA, odnosno prema konačnom korisniku
 • podnošenje financijskih izvješća EK o korištenju programa IPA
 • otvaranje i upravljanje bankovnim računima

Sukladno Višegodišnjem indikativnom financijskom okviru 2011.-2013. (VIFO) alocirana su sredstva za sve zemlje korisnice, pa tako i za Republiku Hrvatsku za sve IPA komponente, u razdoblju od 2007. - 2013. godine, na godišnjoj razini. Prethodili su mu VIFO 2008-2010, VIFO 2009-2011, VIFO 2010-2012.
 
Višegodišnji indikativni planski dokument (VIPD) 2011.-2013. ima za svrhu utvrditi prioritete EU-a za pomoć Republici Hrvatskoj za programsko razdoblje 2011. - 2013.
On se temelji na potrebama utvrđenim u Pristupnom partnerstvu Republike Hrvatske, kao i na posljednjem izvješću o napretku (usvojen 9. studenog 2010, kao dio Paketa za proširenje) i hrvatskih vlastitih strategija. U njemu su definirani maksimalni udjeli sredstava po prioritetima IPARD-a. U izradi VIPD-a konzultirana je i Vlada Republike Hrvatske, lokalni dionici i države članice Europske unije. Prethodili su mu VIPD 2007-2009, VIPD 2008-2010, VIPD 2009-2011.
 
Vlada Republike Hrvatske u ime RH sklopila je ugovore s Europskom komisijom, u ime EU, koji su potrebni za provedbu IPARD programa, i to:

 • Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) potpisan je 27. kolovoza 2007.
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), odnosno Sektorski sporazum, potpisan je 13. listopada 2008. godine.
 • Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. – 2010. između Komisije europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske potpisan je 24.srpnja 2009. godine te su njime alocirana sredstva za 2007., 2008., 2009. i 2010. godinu. Svake slijedeće godine dodavat će se alokacija za tekuću godinu.

IPARD programom moguće je stvarati obveze do dana provedbe novog Programa ruralnog razvoja koji Republika Hrvatska može koristiti kada postane punopravna članica EU.
 
Nacionalna pravna osnova za implementaciju IPARD programa u Republici Hrvatskoj su Pravilnici za provedbu pojedinih mjera.
 
Odlukom EK (2009/871/EC) od 30.11.2009. dobiven je prijenos ovlasti za Mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“ i Mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“,  što je stvorilo preduvjet za raspisivanje 1. natječaja za navedene mjere koji je trajao od 04.01.2010. do 04.03.2010.

Za Mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ i Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ dobiven je prijenos ovlasti Odlukom EK (2011/C 85/04), 17. ožujka 2011. godine nakon čega je uslijedilo raspisivanje natječaja i u ovim mjerama.

Od tada se natječaji raspisuju kontinuirano, a tako će biti sve do kraja 2013. godine.

 

NZRCD

nzrcd

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.

Copyright © 2014 LAG Šumanovci. Sva prava pridržana.

Alba marketing // Izrada Web stranica // SEO // Internet oglašavanje