IPARD je pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. godine. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance), čiji su osnovni ciljevi pomoć državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje budućih EU fondova.

IPA se sastoji od pet komponenti: I - Tranzicija i jačanje institucija, II – Prekogranična suradnja, III - Regionalni razvoj, IV - Razvoj ljudskih resursa i V - Ruralni razvoj.

IPARD program izradilo je Povjerenstvo za izradu Plana za poljoprivredu i ruralni razvitak 2007–2013. Povjerenstvo je osnovano 7. travnja 2006. godine, a činili su ga djelatnici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, djelatnici ostalih ministarstava te predstavnici svih relevantnih ekonomskih, socijalnih i ekoloških partnera. Nakon izrade sektorskih analiza, uočene su specifične potrebe pojedinih sektora te su temeljem toga odabrane mjere IPARD programa. Unutar IPARD programa predviđeno je korištenje 7 mjera, u okviru tri prioriteta i to:

  • Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedbe standarda Zajednice
  • Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno - okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja
  • Razvoj ruralne ekonomije

IPARD program se provodi na cijelom području Republike Hrvatske, osim ukoliko propisani kriteriji pojedinih mjera ne ograničavaju njegovu primjenu.


Pravna osnova
 
IPARD program je dobio pozitivno mišljenje 19. prosinca 2007. godine na Odboru za ruralni razvoj u Bruxellesu te je 25. veljače 2008. godine EK usvojila IPARD program za Republiku Hrvatsku.
 
Odlukom Vlade RH, od 26. ožujka 2008. godine (NN 34/08), IPARD programom upravlja Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za ruralni razvoj - Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa, dok program (mjere) provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nacionalni fond u Ministarstvu financija je tijelo odgovorno za upravljanje financijskim sredstvima namijenjenim provedbi IPARD programa. Nacionalni fond osigurava:

  • podnošenje zahtjeva Europskoj komisiji i zaprimanje sredstava od programa IPA
  • izdavanje odobrenja za prijenos sredstava prema tijelu odgovornom za upravljanje i provedbu pojedine komponente programa IPA, odnosno prema konačnom korisniku
  • podnošenje financijskih izvješća EK o korištenju programa IPA
  • otvaranje i upravljanje bankovnim računima

Sukladno Višegodišnjem indikativnom financijskom okviru 2011.-2013. (VIFO) alocirana su sredstva za sve zemlje korisnice, pa tako i za Republiku Hrvatsku za sve IPA komponente, u razdoblju od 2007. - 2013. godine, na godišnjoj razini. Prethodili su mu VIFO 2008-2010, VIFO 2009-2011, VIFO 2010-2012.
 
Višegodišnji indikativni planski dokument (VIPD) 2011.-2013. ima za svrhu utvrditi prioritete EU-a za pomoć Republici Hrvatskoj za programsko razdoblje 2011. - 2013.
On se temelji na potrebama utvrđenim u Pristupnom partnerstvu Republike Hrvatske, kao i na posljednjem izvješću o napretku (usvojen 9. studenog 2010, kao dio Paketa za proširenje) i hrvatskih vlastitih strategija. U njemu su definirani maksimalni udjeli sredstava po prioritetima IPARD-a. U izradi VIPD-a konzultirana je i Vlada Republike Hrvatske, lokalni dionici i države članice Europske unije. Prethodili su mu VIPD 2007-2009, VIPD 2008-2010, VIPD 2009-2011.
 
Vlada Republike Hrvatske u ime RH sklopila je ugovore s Europskom komisijom, u ime EU, koji su potrebni za provedbu IPARD programa, i to:

  • Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) potpisan je 27. kolovoza 2007.
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), odnosno Sektorski sporazum, potpisan je 13. listopada 2008. godine.
  • Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. – 2010. između Komisije europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske potpisan je 24.srpnja 2009. godine te su njime alocirana sredstva za 2007., 2008., 2009. i 2010. godinu. Svake slijedeće godine dodavat će se alokacija za tekuću godinu.

IPARD programom moguće je stvarati obveze do dana provedbe novog Programa ruralnog razvoja koji Republika Hrvatska može koristiti kada postane punopravna članica EU.
 
Nacionalna pravna osnova za implementaciju IPARD programa u Republici Hrvatskoj su Pravilnici za provedbu pojedinih mjera.
 
Odlukom EK (2009/871/EC) od 30.11.2009. dobiven je prijenos ovlasti za Mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“ i Mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“,  što je stvorilo preduvjet za raspisivanje 1. natječaja za navedene mjere koji je trajao od 04.01.2010. do 04.03.2010.

Za Mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ i Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ dobiven je prijenos ovlasti Odlukom EK (2011/C 85/04), 17. ožujka 2011. godine nakon čega je uslijedilo raspisivanje natječaja i u ovim mjerama.

Od tada se natječaji raspisuju kontinuirano, a tako će biti sve do kraja 2013. godine.

 

Projekt "We can do it"

 

LEADER

LAG "Šumanovci" djeluje u okviru LEADER pristupa. LEADER pristup je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice te na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima.

LEADER potiče ruralna područja da otkriju nove načine da postanu ili ostanu konkurentna, da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću, kao što su sve starije stanovništvo, manjak uslužnih djelatnosti ili nedostatak radnih mjesta. Na ovaj način LEADER doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelj na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo.

NZRCD

nzrcd

 

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih potpora udrugama.