Na temelju članka 39. Statuta LAG-a Šumanovci i odluke Upravnog odbora LAG-a Šumanovci o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje upravitelja Lokalne akcijske grupe Šumanovci, od 23.02.2018. godine , Upravni odbor LAG-a Šumanovci dana 26.02.2018. godine raspisuje slijedeći;

Javni natječaj

za izbor i imenovanje upravitelja/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine.

 

 Opći uvjeti:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo i
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:

  • najmanje završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju (SSS/ IV stupanj)
  • završena izobrazba za stručnjaka za ruralni razvoj,
  • tri godina radnog iskustva, od toga najmanje jedna godina na poslovima voditelja LAG- a ili drugim sličnim poslovima iste složenosti,
  • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje LAG - om,
  • osposobljenost za rad na računalu.
  • vozačka dozvola B kategorije

Da nema zapreke za izbor i imenovanje upravitelja/ice LAG-a sukladno članku 2. odluke Upravnog odbora LAG-a o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje upravitelja Lokalne akcijske grupe Šumanovci.

Uz potpisanu pisanu prijavu za natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

1. životopis

2. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi) i potvrdu o završenoj izobrazbi za stručnjaka za ruralni razvoj,

 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),

4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o raduili rješenja o rasporedu ilipotvrda, te elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

5. preslika uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starija od 30 dana od dana objave natječaja)

6. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. LAG Šumanovci zadržava pravo mogućnosti provedbe prethodna provjera znanja i/ili sposobnosti putem razgovora-intervjua.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 Javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama svih općina i Grada Županje (osnivača LAG - a) kao  i na web stranicama istih, odnosno LAG - a Šumanovci, a obavijest o javnom natječaju objavit će se na web stranici LAG-a Šumanovci. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o javnom natječaju isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ŠUMANOVCI, V. NAZORA 131, 32257 DRENOVCI s naznakom „NE OTVARAJ- Natječaj za izbor upravitelja LAG-a“.

O rezultatima javnog natječaja svi kandidati biti će obavješteni pisanim putem.

Predsjednik LAG-a Šumanovci

dipl.pr. Stjepan Abramović

Isplata prve rate izravnih plaćanja poljoprivrednicima za proizvodnu 2017. godinu počinje u ponedjeljak 19. veljače 2018. godine.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila novi natječaj iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Temeljem informacija dobivenih od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještavamo Vas da Savjetodavna služba prilikom izračuna SO (ekonomske veličine) za javljanje na LAG Natječaj za tip operacije 6.3.1. neće uzimati u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje će nastati nakon 28. veljače 2018.g.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede, u posljednjih nekoliko mjeseci, intenzivno su radili na stvaranju potrebnih preduvjeta za objavu LAG natječaja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjere 6.2, tipa operacije 6.2.1 Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider