Na temelju članka 39. Statuta LAG-a Šumanovci i članka 15. Pravilnika  o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u uredu Lokalne akcijske grupe ''Šumanovci'' Upravni odbor LAG-a Šumanovci dana 26. veljače 2020. godine raspisuje

Javni natječaj za prijem u radni odnos za radno mjesto : stručni suradnik Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme od 12 mjeseci

 Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo i
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:

 • minimalno završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • osposobljenost za rad na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

Uz potpisanu pisanu prijavu za natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 4. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici
 5. dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije ( kopija vozačke dozvole)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

LAG Šumanovci zadržava pravo mogućnosti provedbe prethodna provjera znanja i/ili sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 Javni natječaj bit će objavljen na oglasnim pločama svih općina i Grada Županje (osnivača LAG - a) kao  i na web stranicama istih, odnosno LAG - a Šumanovci, a obavijest o javnom natječaju objavit će se na web stranici LAG-a Šumanovci. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o javnom natječaju isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ŠUMANOVCI, V. NAZORA 131, 32257 DRENOVCI s naznakom „NE OTVARAJ- Natječaj za prijem u radni odnos – stručni suradnik LAG-a Šumanovci“.

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.

Predsjednik LAG-a Šumanovci

dipl.pr. Stjepan Abramović

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider